KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu
Unvan : Nesto Makine Mob. Gıda İnş ve İnş Malz. San. İth. İhr. Ltd. Şti
Adres : Eğriyol Sk. No:2, 16410 İnegöl/Bursa
İnegöl Ticaret Odası
Telefon:+90 (224) 713 07 11

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Nesto Makine Mob. Gıda İnş ve İnş Malz. San. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
İşlem Güvenliği Bilgisi • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Log ve iz kayıtlarının tutularak güvenliğin ve hukuki yükümlülüklerin sağlanması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

3- Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz elektronik/dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç yöntem ve belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

4- Kişisel Verilerin Aktarımı
Nesto Makine Mob. Gıda İnş. ve İnş. Malz. San. İth. İhr. Ltd. Şti yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Web Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni kapsamında Kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları veya bunların talimatlandırdığı özel kuruluşlar ile veri işleyen sıfatını haiz iş ortağı ve tedarikçilerine ve gerekmesi halinde danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına ölçülülük ilkesine riayet edilerek sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarılabilecektir.

5- İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için …. adresinde yer alan ilgili kişi başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Eğriyol Sk. No:2, 16410 İnegöl/Bursa adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Şirketimiz sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://nesto.com.tr/gdpr/ linkinden ulaşabilirsiniz.